Nota Informativa Elecciones para la renovación de la Junta Directiva

Joan den ostegunean, 2023ko Apirilaren 27an egin zen Ezohiko Batzar Nagusian, aho batez onartu zen Zuzendaritza Batzordea berritzeko Hauteskundeetarako deialdia egitea agintaldia amaitu delako.

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado jueves 27 de Abril de 2023 se aprobó por unanimidad la convocatoria de Elecciones para la renovación de la Junta Directiva como consecuencia de la finalización del mandato de la misma.

El Proceso Electoral es el siguiente:
– Plazo de presentación de candidaturas, del 27 de Mayo al 6 de Junio.
– Proclamación de candidaturas el 11 de Junio.
– Caso de ser dos o más candidaturas, la Junta Electoral fijará fecha de celebración de las votaciones, dentro de un plazo máximo de 15 días.
– Caso de ser una única candidatura, ésta será proclamada automáticamente como nueva Junta Directiva.

Las candidaturas constarán de (7) siete socios-socias y deberán estar formadas por: Presidente/a, VicePresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, y tres Vocales.
Deberán indicar: Nombre, dos apellidos, DNI y cargo.

Las candidaturas se presentarán a la Junta Electoral en la Secretaría de la Sociedad Sala Zokueta c/ Larretxipi 13, bajo, los lunes y miércoles antes del día 6 de Junio, entre las 18:00 y 20:00 horas.

Irun a 28 de Abril de 2023

Secretario del Club

Joan den ostegunean, 2023ko Apirilaren 27an egin zen Ezohiko Batzar Nagusian, aho batez onartu zen Zuzendaritza Batzordea berritzeko Hauteskundeetarako deialdia egitea agintaldia amaitu delako.

Hau da Hauteskunde Prozesua:

  • Hautagaitzak aurkezteko epea: Maiatzaren 27tik Ekainaren 6ra.
  • Hautagaitzen jakinarazpena: Ekainaren 11n
  • Bi hautagaitza edo gehiago izanez gero, Hauteskunde Batzordeak bozketaren data ezarriko da, 15 eguneko gehienezko epearen barruan.
  • Hautagaitza bakarra izanez gero, horixe bera izendatuko da automatikoki Zuzendaritza Batzorde berri gisa.

Hautagaitza bakoitzean zazpi bazkide izango dira eta horrela eratuko dira: Presidentea, presidenteordea, idazkaria, diruzaina eta hiru bokal.

Hauek adierazi beharko dira: Izena, bi abizen,NANa eta kargua.

Hautagaitzak Hauteskunde Batzordean aurkeztuko dira, Elkartearen Idazkaritzan Zokueta Aretoa, Larretxipi kalea, 13 behea astelehena eta asteazkenean, Ekainaren 6a baino lehenago, 18:00etik 20:00etara.

Irun, 2023ko Apirilaren 28a

Klubeko Idazkaria